Všeobecné obchodní podmínky pro prodej e-booků, on-line kurzů, vzdělávacích akcí, služeb a zboží

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a vzdělávacích akcí jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou produkty a vzdělávací akce dodány?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy?

VII. Odstoupení od smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrem

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYSVĚTLENÍ ÚČELU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

PROČ JE DOBRÉ PŘEČÍST SI TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY?

Právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) pro nákup mých e-booků, on-line kurzů, vzdělávacích akcí (přednášky, kurzy, semináře, workshopy, pobyty), služeb (kariérní poradenství, koučink, profesionální vrbování, mentoring a jiné konzultace) a zboží (dále jen „produkt“). Na webových stránkách www.pavla-kolarova.cz (dále také „webové rozhraní“) jste si nejspíše přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu. Tyto VOP obsahují informace, které potřebujete a máte právo mít k dispozici před tím, než si vybraný produkt koupíte. Během nákupu zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“, proto si přečtěte VOP, prosím, opravdu pečlivě. Zaškrtnutím souhlasu mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký níže popisuji.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro nákup všech mých produktů přes mé webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci mnou pořádaných akcí. Samotný nákup produktů a proces uzavření kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je popsaný níže. Nákup produktů probíhá na základě smlouvy uzavírané mezi mnou jako prodávajícím a vámi jako kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi mnou jako prodávajícím a vámi jako klientem (jako příjemcem služby). Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi a podrobně uvádí a vysvětlují práva a povinnosti obou stran smlouvy, tedy kupujícího i prodávajícího. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve smlouvě přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na mém webovém rozhraní), jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE PRODÁVAJÍCÍ?

Prodávajícím je: Mgr. Pavla Kolářová

Sídlo: K Dubu 1714, 266 01 Beroun

E-mail: info@pavla-kolarova.cz

Telefon: +420 777 326 077

IČO: 17065721

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku MěÚ Beroun - OŽÚ dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona.

Nejsem plátce DPH.

V dalším textu vystupuji již jen jako „prodávající“.

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím mého webového rozhraní, příp. prostřednictvím e-mailu, telefonického hovoru nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků, se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes mé webové rozhraní objedná vzdělávací akci a uzavře se mnou smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládám, že typickým kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná vzdělávací akci, bude spotřebitel, může být kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITEL?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní, nebo k jejímu uzavření dochází prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

KDO JE ÚČASTNÍK AKCE?

Není-li výslovně domluveno mezi mnou a kupujícím jinak, je účastníkem akce kupující. Pokud je na základě vzájemné dohody účastník rozdílný od kupujícího, vztahují se na účastníka akce stejná pravidla jako na kupujícího, který by byl za běžných okolností i účastníkem akce.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako kupující objednáváte produkty i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webovém rozhraní, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených produktů a vzdělávacích akcí, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat, v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako prodávající nejsem povinna uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, adresu, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČO, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce.

Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je smlouva uzavřena. U vzdělávacích akcí je smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem na info@pavla-kolarova.cz.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty a vzdělávací akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webového rozhraní v důsledku jeho nutné údržby anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním e-booků, on-line kurzů, vzdělávacích akcí, a služeb nejsou. Cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení). U zboží je k jejich ceně připočítáváno dopravné a balné (viz podrobněji článek V. těchto VOP).

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

- Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty.

Bankovní účet pro platbu v CZK: 2402252189/2010  (IBAN: CZ67 2010 0000 0024 0225 2189, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX)

Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v detailu objednávky. U vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 14 dní před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Potvrzení o přijetí platby přijde automaticky do e-mailu. Součástí (přílohou) tohoto e-mailu je i faktura na produkt.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY A VZDĚLÁVACÍ AKCE DODÁNY?

A. Dodací podmínky produktů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .doc nebo .pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na vaši elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní, není-li určeno jinak. Přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu budou vygenerovány a zaslány na elektronickou adresu uvedenou v objednávce (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI. těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené on-line kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu vámi uvedenou v objednávce. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

2. DODACÍ LHŮTA: E-book a on-line kurz bude dodán do 5 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Dodací lhůta u zboží je zpravidla maximálně 5 pracovních dní od připsání platby na můj bankovní účet, je-li zboží skladem. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak já od smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem na příslušnou adresu.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU: U e-booků nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání. U zboží je účtováno poštovné a balné ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom kupujícího vyrozumět. Závazky mezi kupujícím a prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých účastníků. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Účast na vzdělávací akci je dobrovolná. Žádná z akcí není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Účastník je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkem svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

Vzdělávací akce je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na akci (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 

5. MOŽNOST VYLOUČIT ÚČASTNÍKA Z ÚČASTI: Účastníci jsou povinni při účasti na vzdělávací akci vč. on-line kurzu nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci či on-line kurz je oprávněn účastníka vyloučit z účasti v případě, že kupující nebo jeho náhradník nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení kupujícího nebo jeho náhradníka ze vzdělávací akce či on-line kurzu nemá kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. Pokud se tak rozhodnete, informujte mě v písemné formě poštou nebo e-mailem na příslušnou adresu. V případě že jste již uhradili celou cenu a zrušíte účast nejpozději 30 dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení účasti nejpozději 14 dní před zahájením vzdělávací akce, bude vráceno 50% celé zaplacené ceny. V případě zrušení účasti v době kratší je cena nevratná. Po absolvování vzdělávací akce či on-line kurzu je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen.

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc nebo .pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu či služby uvedeno doporučení ke konzultaci s lékařem nebo že produkt není vhodný pro určitý typ klientů, berte, prosím, toto doporučení vážně. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET, PŘÍSTUP DO ČLENSKÉ SEKCE: Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu (členské sekce), tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

4. V rámci některých akcí může účastník obdržet po jejich absolvování bonus ve formě digitálního obsahu. Tento bonus je vždy uveden v popisu produktu i ve shrnutí nad objednávkovým formulářem.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. E-BOOKY A ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako spotřebitel právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsem přesvědčena o kvalitě e-booků i on-line kurzů a současně si přeji, abyste měli možnost si produkt prostudovat, dávám všem kupujícím nad rámec zákonných povinností možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 14 dnů od dodání e-booku anebo on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od smlouvy odesláno e-mailem na info@pavla-kolarova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte, prosím, i doklad o koupi produktu nebo sdělte alespoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.

2. ZBOŽÍ: V případě, že předmětem smlouvy je dodání zboží, pak jako kupující máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14 denní lhůtě musí být odstoupení od smlouvy odesláno mailem na info@pavla-kolarova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. VOP, a to včetně převzatého zboží. Kupující nese náklady spojené s navrácením věci.

3. VZDĚLÁVACÍ AKCE: Odstoupit od smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za e-book, on-line kurz nebo zboží. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že věc prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn jednostranně započítat nárok na úhradu škody vzniklé na vrácené věci způsobené kupujícím; zejména z důvodu jejího poškození či nenávratného porušení, jakož i používání věci nad běžnou míru pro vyzkoušení či otestování věci.

5. SLUŽBY: V případě žádosti o zrušení smlouvy u objednané a zaplacené konzultace a vrácení zaplacené celkové ceny bez doložení závažného důvodu, nebude částka vrácena. Bude-li konzultace zrušena s doložením závažného důvodu méně než 48 hodin předem, bude uplatněn stornovací poplatek, který činí:

- zrušení konzultace v době 25 - 48 hodin předem: 0,- Kč,

- zrušení konzultace v době 24 hodin a méně: 50% ze zaplacené celkové ceny,

- zrušení konzultace v den konání: 100% zaplacené celkové ceny.

6. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do 14 dnů od zrušení smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

7. Jako kupující můžete od kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).

8. Jako prodávající jsem rovněž oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo smlouvou a VOP v případě podstatného porušení vašich povinností ze smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv, urážejícímu jednání a v dalších případech stanovených zákonem.

9. Je-li vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek nebo bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nebo bonus nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak, jako např. že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112, § 2161 až 2174 a § 2389a NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako prodávající vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Upozorňuji, že při srovnání dodaného obrázku může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného produktu oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci. S obrázky, i při vybalování zásilky, prosím, zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich prohnutí, protržení apod.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový.

V případě, že neodstoupíte od smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U e-booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje), chybějící nebo nečitelná část obsahu.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě informujte v písemné formě poštou nebo e-mailem na příslušnou adresu. Pokud vám e-book nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce.

Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce (tj. i České pošty), žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na info@pavla-kolarova.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento mi bez zbytečného odkladu zaslat poštou nebo e-mailem na příslušnou adresu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky mi dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se smlouvou.

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, e-mailem na info@pavla-kolarova.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na mém webovém rozhraní.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu .pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 20.4.2022.