GDPR

(Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů)

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.

Kdo je správce?

Jsem Pavla Kolářová, sídlo, IČ a provozuji webovou stránku www.pavla-kolarova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@pavla-kolarova.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

·      budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

·      plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

·      umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

·      poskytování služeb, plnění smlouvy - vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, účast na workshopech a seminářích, dodání zboží atp.) a uchovávám je 5 let,

·      vedení účetnictví - jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů; vaše údaje jsem povinna uchovat ze zákona 10 let po skončení období,

·      marketing (zasílání newsletterů) - vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení; jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky; pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení; v obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu,

·      pokročilý marketing na základě souhlasu - pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu; ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů,

·      fotografická dokumentace a reference - pouze na základě vašeho souhlasu mohu využít fotografie, reference, zpětné vazby aj. z živých akcí, workshopů, seminářů atd., a to do doby, než souhlas sami odvoláte prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

·       zabezpečeným přístupem do mého počítače a telefonu (zabezpečeno heslem),

·       zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem),

·       zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem),

·       zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno jménem a heslem),

·       šifrovanou komunikací na mém webu (platný certifikát https),

·       zabezpečeným přístupem do členských sekcí webu (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem),

·       pravidelnou aktualizací softwaru.

Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami. Využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

·       SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372,

·       Simpleshop, provozovatel Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, DIČ: CZ24197190,

·       Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F,

·       Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,

·       účetní společnost.

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (účetní). 

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@pavla-kolarova.cz.

·       máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů,

·       díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč,

·       pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů,

·       právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování; omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování; např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení,

·       právo na přenositelnost - pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě; tady potřebuji alespoň 15 dní,

·       právo na výmaz (být zapomenut) -  nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo; v takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh; na zajištění práva na výmaz potřebuji 15 dní; v některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem; v tomto případě tedy vymažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem; o dokončení výmazu vás budu informovat prostřednictvím e-mailu,

·       stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; budu velmi ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit,

·       odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - e-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu; pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu; v obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že já i moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Platnost

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete zde.